tucker-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tucker-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tucker-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tucker-bag.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tucker-bag

    a bag used for carrying food

    the swagman filled his tuckerbag

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).