dispense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dispense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dispense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dispense.

Từ điển Anh Việt

 • dispense

  /dis'pens/

  * ngoại động từ

  phân phát, phân phối

  pha chế và cho (thuốc)

  (+ from) miễn trừ, tha cho

  (pháp lý) xét xử

  (tôn giáo) làm (lễ)

  to dispense sacraments: làm lễ ban phước

  * nội động từ

  to dispense with miễn trừ, tha cho

  làm thành không cần thiết

  bỏ qua, có thể đừng được, không cần đến

  to dispense with someone's services: không cần sự giúp đỡ của ai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dispense

  * kỹ thuật

  pha chế

  phân phối

  hóa học & vật liệu:

  phân phát

  xây dựng:

  phân phát ra

  y học:

  phát thuốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet