pass out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pass out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pass out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pass out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pass out

  Similar:

  faint: pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain

  Synonyms: conk, swoon

  distribute: give to several people

  The teacher handed out the exams

  Synonyms: give out, hand out

  zonk out: lose consciousness due to a sudden trauma, for example

  Synonyms: black out

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).