passion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passion.

Từ điển Anh Việt

 • passion

  /'pæʃn/

  * danh từ

  cảm xúc mạnh mẽ, tình cảm nồng nàn

  sự giận dữ

  to fly (fall, get) into a passion: nổi giận, nổi tam bành

  tình dục, tình yêu

  sexual passion: tình dục

  tender passion: tình yêu

  sự say mê

  to have a passion for something: say mê cái gì

  (tôn giáo) (the passion) những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu; bài ca thuật lại những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu

  * nội động từ

  (thơ ca) say mê, yêu tha thiết, yêu nồng nàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passion

  * kỹ thuật

  y học:

  nỗi khổ, nỗi đau

  xúc cảm mạnh

  xây dựng:

  say mê

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • passion

  a strong feeling or emotion

  Synonyms: passionateness

  a feeling of strong sexual desire

  the suffering of Jesus at the Crucifixion

  Synonyms: Passion of Christ

  Similar:

  heat: the trait of being intensely emotional

  Synonyms: warmth

  rage: something that is desired intensely

  his rage for fame destroyed him

  mania: an irrational but irresistible motive for a belief or action

  Synonyms: cacoethes

  love: any object of warm affection or devotion;

  the theater was her first love

  he has a passion for cock fighting