passion-fruit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passion-fruit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passion-fruit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passion-fruit.

Từ điển Anh Việt

  • passion-fruit

    * danh từ

    (thực vật học) quả lạc tiên