passion sunday nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passion sunday nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passion sunday giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passion sunday.

Từ điển Anh Việt

  • passion sunday

    * danh từ(Passion Sunday)+chủ nhật thụ hình; ngày chủ nhật thứ năm trong mùa chay (trong Cơ đốc giáo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passion sunday

    second Sunday before Easter