passionflower vine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passionflower vine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passionflower vine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passionflower vine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passionflower vine

    Similar:

    passionflower: any of various chiefly tropical American vines some bearing edible fruit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).