passionists nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passionists nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passionists giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passionists.

Từ điển Anh Việt

  • passionists

    * danh từ

    số nhiều

    thành viên giáo đoàn thụ nạn