passionateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passionateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passionateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passionateness.

Từ điển Anh Việt

  • passionateness

    xem passionate

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passionateness

    Similar:

    passion: a strong feeling or emotion