heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của heat.

Từ điển Anh Việt

 • heat

  /hi:t/

  * danh từ

  hơi nóng, sức nóng; sự nóng

  (vật lý) nhiệt

  internal heat: nội nhiệt

  latent heat: ẩn nhiệt

  specific heat: tỷ nhiệt

  heat of evaporation: nhiệt bay hơi

  heat of fashion: nhiệt nóng chảy

  sự nóng bức, sự nóng nực

  trạng thái bừng bừng (của cơ thể); trạng thái viêm tấy

  vị cay (ớt...)

  sự nóng chảy, sự giận dữ

  to get into a state of fearful heat: nổi giận đùng đùng; nóng nảy đáng sợ

  sự nổi nóng, sự nồng nhiệt, sự hăng hái

  the heat of youth: sự sôi nổi của tuổi trẻ

  sự động đực

  on (in, at) heat: động đực

  sự cố gắng một mạch, sự làm một mạch

  at a heat: làm một mạch

  (thể dục,thể thao) cuộc đấu, cuộc đua

  trial heats: cuộc đấu loại

  final heat: cuộc đấu chung kết

  (kỹ thuật) sự nung

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự tăng cường thi hành luật pháp; sự tăng cường điều tra; sự thúc ép, sự cưỡng ép

  * ngoại động từ

  đốt nóng, nung nóng; làm nóng, làm bừng bừng

  to heat up some water: đun nước

  to heat oneself: làm cho người nóng bừng bừng

  làm nổi giận; làm nổi nóng

  kích thích, kích động; làm sôi nổi lên

  (kỹ thuật) nung

  * nội động từ ((thường) + up)

  nóng lên, trở nên nóng

  nổi nóng, nổi giận

  sôi nổi lên

 • heat

  (vật lí) nhiệt, nhiệt năng // làm nóng, nung

  latent h. (vật lí) ẩn nhiệt

  latent h. of vaporization ẩn nhiệt, bay hơi

  specific h. tỷ nhiệt, nhiệt dung

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • heat

  a form of energy that is transferred by a difference in temperature

  Synonyms: heat energy

  the sensation caused by heat energy

  Synonyms: warmth

  the trait of being intensely emotional

  Synonyms: warmth, passion

  a preliminary race in which the winner advances to a more important race

  make hot or hotter

  the sun heats the oceans

  heat the water on the stove

  Synonyms: heat up

  Antonyms: cool

  provide with heat

  heat the house

  gain heat or get hot

  The room heated up quickly

  Synonyms: hot up, heat up

  Antonyms: cool

  Similar:

  hotness: the presence of heat

  Synonyms: high temperature

  Antonyms: coldness

  estrus: applies to nonhuman mammals: a state or period of heightened sexual arousal and activity

  Synonyms: oestrus, rut

  Antonyms: anestrus

  heating system: utility to warm a building

  the heating system wasn't working

  they have radiant heating

  Synonyms: heating plant, heating

  inflame: arouse or excite feelings and passions

  The ostentatious way of living of the rich ignites the hatred of the poor

  The refugees' fate stirred up compassion around the world

  Wake old feelings of hatred

  Synonyms: stir up, wake, ignite, fire up