wake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wake.

Từ điển Anh Việt

 • wake

  /weik/

  * danh từ

  (hàng hải) lằn tàu

  to follow in the wake of somebody

  theo chân ai, theo liền ngay sau ai

  (nghĩa bóng) theo gương ai

  * danh từ

  ((thường) số nhiều) nghỉ hằng năm (ở miền bắc nước Anh)

  sự thức canh người chết

  * nội động từ (woke, waked; waked, woken)

  thức giấc, thức dậy, tỉnh dậy

  to wake up with a start: giật mình tỉnh dậy

  * ngoại động từ

  đánh thức

  làm hồi tỉnh lại, làm sống lại

  làm náo động (nơi nào); phá (sự yên tĩnh)

  làm dội lại (tiếng vang)

  khêu gợi, gợi lại (một kỷ niệm)

  to wake memories: gợi lại những ký ức

  to wake desires: khêu gợi dục vọng

  thức canh (người chết)

 • wake

  (cơ học) vết sóng; đuôi sóng; dòng đuôi

  vortex w. màng xoáy; màng rôta

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wake

  * kỹ thuật

  đánh thức

  dòng đuôi

  dòng đuôi (xi lanh)

  đuôi sóng

  làn tàu

  sự hút theo

  vạt nước theo tàu

  vết rẽ nước

  vết sóng

  toán & tin:

  thời gian đợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wake

  the wave that spreads behind a boat as it moves forward

  the motorboat's wake capsized the canoe

  Synonyms: backwash

  a vigil held over a corpse the night before burial

  there's no weeping at an Irish wake

  Synonyms: viewing

  be awake, be alert, be there

  Antonyms: sleep

  make aware of

  His words woke us to terrible facts of the situation

  Similar:

  aftermath: the consequences of an event (especially a catastrophic event)

  the aftermath of war

  in the wake of the accident no one knew how many had been injured

  Synonyms: backwash

  wake island: an island in the western Pacific between Guam and Hawaii

  wake up: stop sleeping

  She woke up to the sound of the alarm clock

  Synonyms: awake, arouse, awaken, come alive, waken

  Antonyms: fall asleep

  inflame: arouse or excite feelings and passions

  The ostentatious way of living of the rich ignites the hatred of the poor

  The refugees' fate stirred up compassion around the world

  Wake old feelings of hatred

  Synonyms: stir up, ignite, heat, fire up

  awaken: cause to become awake or conscious

  He was roused by the drunken men in the street

  Please wake me at 6 AM.

  Synonyms: waken, rouse, wake up, arouse

  Antonyms: cause to sleep