rouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rouse.

Từ điển Anh Việt

 • rouse

  /rauz/

  * danh từ

  (quân sự) hiệu kèn đánh thức

  * ngoại động từ

  khua, khuấy động

  to rouse a fox from its lair: khua một con cáo ra khỏi hang

  đánh thức, làm thức tỉnh

  to rouse someone [from sleep]: đánh thức ai dậy

  to rouse oneself: thức tỉnh, tỉnh táo

  khích động

  to rouse the masses to action: khích động quần chúng hành động

  khêu gợi (tình cảm...)

  khuấy (chất lỏng, bia khi ủ)

  chọc tức, làm nổi giận

  (hàng hải) kéo mạnh, ra sức kéo

  * nội động từ

  ((thường) + up) thức tỉnh, tỉnh dây, thức tỉnh

  * ngoại động từ

  muối (cá trích...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rouse

  * kinh tế

  khuấy trộn

  ướp muối (cá)

Từ điển Anh Anh - Wordnet