bestir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bestir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bestir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bestir.

Từ điển Anh Việt

 • bestir

  /bi'stə:/

  * ngoại động từ

  khuấy động

  to bestir oneself

  cựa quây, vùng vẫy

  hoạt động lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bestir

  become active

  He finally bestirred himself

  Synonyms: rouse