awake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awake.

Từ điển Anh Việt

 • awake

  /ə'weik/

  * ngoại động từ, awoke; awoke, awoked

  đánh thức, làm thức dậy

  (nghĩa bóng) làm thức tỉnh, làm tỉnh ngộ, làm cho nhận thức ra

  to awake somebody to the sense of duty: làm cho ai nhận thức ra ý thức bổn phận

  (nghĩa bóng) khêu gợi, gợi

  to awake someone's interest: gợi sự thích thú của ai

  * nội động từ

  thức dậy

  (nghĩa bóng) thức tỉnh, tỉnh ngộ, nhận thức ra

  to awake to the responsibilities of one's new position: nhận thức ra trong trách nhiệm trong cương vị công tác của mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • awake

  not in a state of sleep; completely conscious

  lay awake thinking about his new job

  still not fully awake

  Antonyms: asleep

  Similar:

  wake up: stop sleeping

  She woke up to the sound of the alarm clock

  Synonyms: arouse, awaken, wake, come alive, waken

  Antonyms: fall asleep

  alert: mentally perceptive and responsive

  an alert mind

  alert to the problems

  alive to what is going on

  awake to the dangers of her situation

  was now awake to the reality of his predicament

  Synonyms: alive