asleep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asleep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asleep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asleep.

Từ điển Anh Việt

 • asleep

  /ə'sli:p/

  * phó từ & tính từ

  ngủ, đang ngủ

  to fall asleep: ngủ thiếp đi

  to be asleep: ngủ, đang ngủ

  tê cóng, tê bại (chân tay)

  quay tít (con cù)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asleep

  in a state of sleep

  were all asleep when the phone rang

  fell asleep at the wheel

  Antonyms: awake

  lacking sensation

  my foot is asleep

  numb with cold

  Synonyms: benumbed, numb

  dead

  he is deceased

  our dear departed friend

  Synonyms: at peace, at rest, deceased, departed, gone

  into a sleeping state

  he fell asleep

  in the sleep of death