benumbed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

benumbed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm benumbed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của benumbed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • benumbed

  Similar:

  numb: make numb or insensitive

  The shock numbed her senses

  Synonyms: benumb, blunt, dull

  asleep: lacking sensation

  my foot is asleep

  numb with cold

  Synonyms: numb

  dulled: having lost or been caused to lose interest because of overexposure

  the mind of the audience is becoming dulled

  the benumbed intellectual faculties can no longer respond

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).