numb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

numb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm numb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của numb.

Từ điển Anh Việt

 • numb

  /nʌm/

  * tính từ

  tê, tê cóng

  numb with cold: tê cóng đi vì lạnh

  tê liệt; chết lặng đi

  numb hand

  (từ lóng) người vụng về, lóng ngóng

  * ngoại động từ

  làm tê, làm tê cóng đi

  làm tê liệt; làm chết lặng đi

  to be numbed with grief: chết lặng đi vì đau buồn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • numb

  make numb or insensitive

  The shock numbed her senses

  Synonyms: benumb, blunt, dull

  so frightened as to be unable to move; stunned or paralyzed with terror; petrified

  too numb with fear to move

  Similar:

  asleep: lacking sensation

  my foot is asleep

  numb with cold

  Synonyms: benumbed

  dead: (followed by `to') not showing human feeling or sensitivity; unresponsive

  passersby were dead to our plea for help

  numb to the cries for mercy