dead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead.

Từ điển Anh Việt

 • dead

  /ded/

  * tính từ

  chết (người, vật, cây cối)

  to strike somebody dead: đánh ai chết tươi

  to shoot somebody dead: bắn chết ai

  tắt, tắt ngấm

  dead fire: lửa tắt

  dead volcano: núi lửa tắt ngấm

  dead valve: bóng đèn (rađiô) cháy (không dùng được nữa)

  chết, không hoạt động; không sinh sản; hết hiệu lực; không dùng được nữa

  dead money: tiền để nằm chết, không sinh lợi

  dead stock: vốn chết; hàng không bán được

  a dead spring: lò xo hết đàn hồi

  dead axle: trục không xoay được nữa

  the motor is dead: động cơ ngừng chạy

  dead language: từ ngữ

  dead window: cửa sổ giả

  tê cóng, tê bại, tê liệt

  my fingers are dead: ngón tay tôi tê cóng đi

  xỉn, không bóng (màu, vàng...); đục, không vang (âm thanh...)

  dead gold: vàng xỉn

  dead sound: tiếng đục không vang

  không màng đến, không biết đến, chai điếng, điếc đặc không chịu nghe

  dead to honour: không màng danh vọng

  dead to reason: điếc đặc không chịu nghe lẽ phải

  dead to all sense of honour: không còn biết thế nào là danh dự nữa

  thình lình, hoàn toàn

  to come a dead stop: đứng sững lại

  a dead faint: sự chết ngất

  dead calm: sự hoàn toàn lặng gió (biển)

  dead silence: sự im phăng phắc

  dead failure: thất bại hoàn toàn

  dead certainty: sự tin chắc hoàn toàn; điều hoàn toàn chắc chắn

  (điện học) không có thế hiệu

  dead above the ears

  dead from the neck up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ngu xuẩn, đần độn

  dead and gone

  đã chết và chôn

  đã qua từ lâu

  đã bỏ đi không dùng đến từ lâu

  [as] dead as a doornail (a herring, a nit, mutton, Julius Caesar)

  chết thật rồi, chết cứng ra rồi

  deal marines (men)

  (thông tục) chai không, chai đã uống hết

  more deal than alive

  gần chết, thừa sống thiếu chết; chết giấc, bất tỉnh nhân sự

  deal men tell no tales

  người chết thì không còn tiết lộ bí mật được nữa

  * danh từ

  (the dead) những người đã chết, những người đã khuất

  giữa

  in the dead of winter: giữa mùa đông

  in the dead of night: lúc nửa đêm, lúc đêm khuya thanh vắng

  let the dead bury the dead

  hãy để cho quá khứ chôn vùi quá khứ đi; hãy quên quá khứ đi

  on the dead

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhất định, kiên quyết

  đứng đắn, không đùa

  * phó từ

  đúng vào, ngay vào, thẳng vào

  dead in the centre: đúng ngay vào giữa

  dead on time: đúng giờ

  the wind was dead agianst us: gió tạt thẳng vào mặt chúng tôi

  hoàn toàn

  dead asleep: ngủ say như chết

  dead drunk: say bí tỉ, say không biết gì trời đất

  dead tired: mệt rã rời

  hằn lại, sững lại

  to stop dead: đứng sững lại

  to be dead against somebody

  kiên quyết phản đối ai

 • dead

  chết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dead

  * kỹ thuật

  bất động

  không có điện

  không hoạt động

  không mang điện

  lặng (thép)

  đo lường & điều khiển:

  bị chết

  điện:

  cắt điện

  xây dựng:

  không điện áp

  điện lạnh:

  không phóng xạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dead

  people who are no longer living

  they buried the dead

  Antonyms: living

  a time when coldness (or some other quality associated with death) is intense

  the dead of winter

  no longer having or seeming to have or expecting to have life

  the nerve is dead

  a dead pallor

  he was marked as a dead man by the assassin

  Antonyms: alive

  not showing characteristics of life especially the capacity to sustain life; no longer exerting force or having energy or heat

  Mars is a dead planet

  dead soil

  dead coals

  the fire is dead

  Antonyms: live

  unerringly accurate

  a dead shot

  took dead aim

  physically inactive

  Crater Lake is in the crater of a dead volcano of the Cascade Range

  (followed by `to') not showing human feeling or sensitivity; unresponsive

  passersby were dead to our plea for help

  numb to the cries for mercy

  Synonyms: numb

  devoid of physical sensation; numb

  his gums were dead from the novocain

  she felt no discomfort as the dentist drilled her deadened tooth

  a public desensitized by continuous television coverage of atrocities

  Synonyms: deadened

  lacking acoustic resonance

  dead sounds characteristic of some compact discs

  the dead wall surfaces of a recording studio

  not yielding a return

  dead capital

  idle funds

  Synonyms: idle

  not circulating or flowing

  dead air

  dead water

  stagnant water

  Synonyms: stagnant

  not surviving in active use

  Latin is a dead language

  lacking resilience or bounce

  a dead tennis ball

  out of use or operation because of a fault or breakdown

  a dead telephone line

  the motor is dead

  no longer having force or relevance

  a dead issue

  complete

  came to a dead stop

  utter seriousness

  Synonyms: utter

  drained of electric charge; discharged

  a dead battery

  left the lights on and came back to find the battery drained

  Synonyms: drained

  devoid of activity; nothing ever happens here"

  this is a dead town

  Similar:

  all in: very tired

  was all in at the end of the day

  so beat I could flop down and go to sleep anywhere

  bushed after all that exercise

  I'm dead after that long trip

  Synonyms: beat, bushed

  abruptly: quickly and without warning

  he stopped suddenly

  Synonyms: suddenly, short

  absolutely: completely and without qualification; used informally as intensifiers

  an absolutely magnificent painting

  a perfectly idiotic idea

  you're perfectly right

  utterly miserable

  you can be dead sure of my innocence

  was dead tired

  dead right

  Synonyms: perfectly, utterly