dead oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dead oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu chết