dead body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead body.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dead body

    Similar:

    body: a natural object consisting of a dead animal or person

    they found the body in the lake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).