dead arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dead arm

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tay đòn cố định