dead sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead sea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dead sea

    a saltwater lake on the border between Israel and Jordan; its surface in 1292 feet below sea level

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).