dead hog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead hog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead hog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead hog.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dead hog

    * kinh tế

    lợn chết