dead-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead-on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dead-on

    accurate and to the point

    a dead-on feel for characterization

    She avoids big scenes...preferring to rely on small gestures and dead-on dialogue"- Peter S.Prescott

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).