dead set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead set.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dead set

  Similar:

  bent: fixed in your purpose

  bent on going to the theater

  dead set against intervening

  out to win every event

  Synonyms: bent on, out to

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).