dead key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dead key

  * kỹ thuật

  phím chức năng

  toán & tin:

  phím ẩn

  phím chết