dead man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dead man

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trục buộc tàu