dead-leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead-leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead-leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead-leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dead-leg

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dead-end