alive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alive.

Từ điển Anh Việt

 • alive

  /ə'laiv/

  * tính từ

  sống, còn sống, đang sống

  to burn alive: thiêu sống

  vẫn còn, còn tồn tại, còn có hiệu lực, còn giá trị

  these train tickets are still alive: những vé xe lửa này vẫn còn có giá trị

  nhan nhản, nhung nhúc, lúc nhúc

  river alive with boats: dòng sông nhan nhản những thuyền bè

  nhanh nhảu, nhanh nhẹn, sinh động, hoạt động

  look alive!: nhanh lên!, quàng lên!

  hiểu rõ, nhận thức được, giác ngộ

  more and more people are alive to socialism: ngày càng có nhiều người hiểu rõ chủ nghĩa xã hội

  to be alive and kicking: (đùa) còn sống và rất khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống

  any man alive: bất cứ người nào, bất cứ ai

  man alive!: trời ơi! (thán từ diễn tả sự ngạc nhiên, giận dỗi...)

  man alive what are you doing?: trời ơi! anh làm cái gì thế?

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alive

  * kỹ thuật

  có điện

  đang hoạt động

  được cấp điện

  được kích hoạt

  nóng (dây)

  mang điện

  mạng điện

  cơ khí & công trình:

  còn hiệu lực

  điện lạnh:

  còn hoạt động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alive

  possessing life

  the happiest person alive

  the nerve is alive

  doctors are working hard to keep him alive

  burned alive

  a live canary

  Synonyms: live

  Antonyms: dead

  (often followed by `with') full of life and spirit

  she was wonderfully alive for her age

  a face alive with mischief

  (followed by `to' or `of') aware of

  is alive to the moods of others

  capable of erupting

  a live volcano

  the volcano is very much alive

  Synonyms: live

  Similar:

  animated: having life or vigor or spirit

  an animated and expressive face

  animated conversation

  became very animated when he heard the good news

  Antonyms: unanimated

  active: in operation

  keep hope alive

  the tradition was still alive

  an active tradition

  alert: mentally perceptive and responsive

  an alert mind

  alert to the problems

  alive to what is going on

  awake to the dangers of her situation

  was now awake to the reality of his predicament

  Synonyms: awake