absolutely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely.

Từ điển Anh Việt

 • absolutely

  /'æbsəlu:tli/

  * phó từ

  tuyệt đối, hoàn toàn

  to be absolutely wrong: hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn trái

  chuyên chế, độc đoán

  to govern absolutely: cai trị một cách chuyên chế

  vô điều kiện

  (thông tục) nhất định, chắc chắn; tất nhiên; hoàn toàn như vậy, đúng như vậy

 • absolutely

  một cách tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absolutely

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  một cách tuyệt đối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absolutely

  completely and without qualification; used informally as intensifiers

  an absolutely magnificent painting

  a perfectly idiotic idea

  you're perfectly right

  utterly miserable

  you can be dead sure of my innocence

  was dead tired

  dead right

  Synonyms: perfectly, utterly, dead

  totally and definitely; without question

  we are absolutely opposed to the idea

  he forced himself to lie absolutely still

  iron is absolutely necessary