absolutely rigid structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely rigid structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely rigid structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely rigid structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely rigid structure

    * kỹ thuật

    kết cấu cứng tuyệt đối