absolutely rigid constraint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely rigid constraint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely rigid constraint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely rigid constraint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely rigid constraint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự liên kết cứng tuyệt đối