absolutely noncircular attribute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely noncircular attribute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely noncircular attribute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely noncircular attribute.

Từ điển Anh Việt

  • absolutely noncircular attribute

    (Tech) thuộc tính phi tuần hoàn tuyệt đối