absolutely additive set function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely additive set function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely additive set function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely additive set function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely additive set function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm tập tuyệt đối cộng tính