absolutely closed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely closed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely closed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely closed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely closed

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đóng tuyệt đối