absolutely monotonic function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely monotonic function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely monotonic function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely monotonic function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely monotonic function

    * kỹ thuật

    hàm đơn điệu tuyệt đối