absolutely unbiased estimator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely unbiased estimator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely unbiased estimator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely unbiased estimator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely unbiased estimator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ước lượng tuyệt đối không chệch