absolutely compact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely compact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely compact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely compact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely compact

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    compac tuyệt đối

    compact tuyệt đối