absolutely additive set of function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely additive set of function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely additive set of function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely additive set of function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely additive set of function

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hàm tập tuyệt đối cộng tính