absolutely entitled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely entitled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely entitled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely entitled.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely entitled

    * kinh tế

    có tư cách tuyệt đối