absolutely converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutely converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutely converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutely converter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolutely converter

    * kỹ thuật

    lồi tuyệt đối