wake intensity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wake intensity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wake intensity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wake intensity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wake intensity

    * kỹ thuật

    vật lý:

    cường độ dòng đuôi