wake board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wake board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wake board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wake board.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wake board

    a buoyant board (resembling a surfboard) that is used to ride over water while being pulled behind a motorboat

    Synonyms: wakeboard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).