sleep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleep.

Từ điển Anh Việt

 • sleep

  /sli:p/

  * danh từ

  giấc ngủ; sự ngủ

  in one's sleep: trong khi ngủ

  the sleep of just: giấc ngủ ngon

  sleep that knows no breaking: giấc ngàn thu

  broken sleep: giấc ngủ trằn trọc

  to go to sleep: đi ngủ

  to fall on sleep: (từ cổ,nghĩa cổ) đi ngủ; (nghĩa bóng) chết

  sự nghỉ ngơi, sự tĩnh dưỡng

  sự chết

  * nội động từ slept

  ngủ

  to sleep like a log (top): ngủ say

  ngủ giấc ngàn thu

  ngủ trọ, ngủ đỗ

  to sleep at a boarding-house: ngủ ở nhà trọ

  (+ with) ngủ, ăn nằm (với ai)

  to sleep around: ăn nằm lang chạ

  nằm yên

  sword sleeps in scabbard: gươm nằm yên trong bao

  * ngoại động từ

  ngủ (một giấc ngủ)

  to sleep the sleep of the just: ngủ một giấc ngủ ngon

  có đủ chỗ ngủ cho

  this lodging sleeps 50 men: chỗ trọ này có đủ chỗ ngủ cho 50 người

  to sleep away

  ngủ cho qua (ngày giờ)

  to sleep hours away: ngủ cho qua giờ

  to sleep in nh to live in

  (Ê-cốt) ngủ muộn, ngủ quên, ngủ quá giờ

  to be slep in: dùng để ngủ; có người ngủ

  the bed had not been slept in for months: giường không có người ngủ đã hàng tháng rồi

  to sleep off

  ngủ đã sức

  ngủ cho hết (tác dụng của cái gì)

  to sleep off one's headache: ngủ cho hết nhức đầu

  to sleep it off: ngủ cho giã rượu

  to sleep on; to sleep upon; to sleep over

  gác đến ngày mai

  to sleep on a question: gác một vấn đề đến ngày mai

  let sleeping dogs lie

  (xem) dog

  the top sleeps

  con cù quay tít

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sleep

  * kinh tế

  sự già của thuốc lá

  * kỹ thuật

  ngủ

  giao thông & vận tải:

  sự nghỉ lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sleep

  a natural and periodic state of rest during which consciousness of the world is suspended

  he didn't get enough sleep last night

  calm as a child in dreamless slumber

  Synonyms: slumber

  a torpid state resembling deep sleep

  Synonyms: sopor

  a period of time spent sleeping

  he felt better after a little sleep

  there wasn't time for a nap

  Synonyms: nap

  be asleep

  Synonyms: kip, slumber, log Z's, catch some Z's

  Antonyms: wake

  be able to accommodate for sleeping

  This tent sleeps six people

  Similar:

  rest: euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb)

  she was laid to rest beside her husband

  they had to put their family pet to sleep

  Synonyms: eternal rest, eternal sleep, quietus