sleepiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleepiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleepiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleepiness.

Từ điển Anh Việt

  • sleepiness

    /'sli:pinis/

    * danh từ

    sự buồn ngủ, sự ngái ngủ

    sự uể oải

Từ điển Anh Anh - Wordnet