sleeper beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm đệm tà vẹt