sleeper joist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper joist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper joist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper joist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper joist

    * kỹ thuật

    dầm đỡ

    dầm gối