sleeper wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường đỡ dầm sàn