sleeper screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper screw

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bulông tà vẹt

    đinh vặn