sleeper goby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper goby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper goby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper goby.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sleeper goby

    Similar:

    sleeper: tropical fish that resembles a goby and rests quietly on the bottom in shallow water

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).